napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Zasady uczestnictwa

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Gabinecie Terapeutycznym „Aramis"

 1. Zajęcia terapeutyczne przeprowadzane są na prośbę i zlecenie rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka ustala terapeuta w porozumieniu z rodzicem/opiekunem. W tym celu rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji dotyczących zdrowia dziecka i mogących mieć wpływ na terapię dziecka.
 3. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza wstępna, po której zostaje ustalony plan terapii oraz dobór odpowiednich metod.
 4. Terapeuta ma obowiązek na prośbę rodzica/opiekuna informować o przebiegu i postępach w terapii.
 5. Dziecko podlega okresowej, bezpłatnej, kontrolnej diagnozie, a jej wynik przedstawiany jest rodzicowi/opiekunowi w postaci pisemnej. O częstotliwości kontroli decyduje terapeuta.
 6. Rodzic/opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć. Decydujące zdanie o obecności rodzica/opiekuna w Sali podczas zajęć należy do terapeuty, jeśli miałoby to mieć wpływ na przebieg terapii.
 7. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 8. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do współdziałania, koordynowania i informowania o wszystkich podejmowanych oddziaływań terapeutycznych, jakim poddawane jest dziecko w tym samym okresie.
 9. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wykonanych czynności zleconych przez terapeutę, takich jak specjalistyczne konsultacje, badania lekarskie i inne.
 10. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do opłat za terapię dziecka zgodnie z przedstawionym cennikiem, który dostępny jest również na stronie internetowej pod adresem www.neurofizjoterapia.pl
 11. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.
 12. Zajęcia można opłacić gotówką lub przelewem: po każdych zajęciach, na pierwszych zajęciach terapeutycznych w danym miesiącu, przelewem do 10-go dnia miesiąca na konto nr: 45 1050 1041 1000 0092 4259 4787 (EmMaRa, ul. Wilczycka 6 m. 4, 02-488 Warszawa) tytułem: „imię i nazwisko, opłata za terapię w miesiącu……”. Brak dokonania opłaty może być powodem odmowy przyjęcia dziecka na zajęcia.
 13. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć: bez ponoszenia kosztu zajęcia można odwoływać do godziny 22.00 poprzedniego dnia (w przypadku uiszczenia opłaty z góry opłata przenoszona jest na poczet następnego miesiąca rozliczeniowego i rozliczana zgodnie z obecnością dziecka na zajęciach), odwoływanie zajęć po godzinie 22.00 poprzedniego dnia wiąże się z koniecznością opłaty 50% kosztu odwołanych zajęć, brak informacji dotyczącej odwołania lub odwołanie zajęć w umówionym dniu wiąże się z koniecznością opłaty 100% kosztu odwołanych lub nieodbytych zajęć
 14. Zajęcia odwołane z winy terapeuty zostają przeniesione na inny, możliwy do uzgodnienia termin. W przypadku
 15. Niemożności uzgodnienia takiego terminu kwota zostanie przeniesiona na następny miesiąc.
 16. Aby odwołać zajęcia należy o tym skutecznie powiadomić terapeutę.
 17. Przypadki losowe powodujące brak uczestnictwa dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.
 18. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, obniżenia ceny ani możliwości przedłużenia następnych zajęć w celu „odrobienia”.
 19. W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii niewykorzystana kwota podlega zwrotowi, proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu.
 20. Nieprzestrzeganie w/w zasad, częsta nieobecność dziecka na zajęciach, brak współpracy ze strony rodzica/opiekuna lub skuteczne zakłócanie realizacji planu terapeutycznego może być przyczyną przerwania terapii w Gabinecie Terapeutycznym „Aramis”.
 21. W razie zmian zasad uczestnictwa w terapii w Gabinecie Terapeutycznym „Aramis”, rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie zawiadomiony o zaistniałym fakcie w formie pisemnej.