napis alt
napis alt

napis alt
napis alt
napis alt
neurofizjoterapia.pl

Metoda Tomatisa - system analogowy, czy cyfrowy

 

trening słuchowy tomatisaPytanie:

Dlaczego jednym z elementów metody jest wykorzystywanie systemów analogowych, a nie cyfrowych?

Odpowiedź:

Prof. Alfred A.Tomatis
Pojawienie się kilka lat temu we współczesnym świecie dźwięku cyfrowego, w sposób nieunikniony wymusiło wiele pytań wśród specjalistów stosujących moją metodę. Rozumiem ich doskonale i mogę im powiedzieć to, co już powiedziałem kilka razy. Ważnym elementem debaty jest wykazanie, jaki wpływ na układ nerwowy ma odbieranie i przekazywanie materiału dźwiękowego.

Mając do dyspozycji wysokiej jakości nowe osiągnięcia technologiczne, trudno jest wytłumaczyć sens pozostawania przy dawniejszych rozwiązaniach analogowych. Wszystko prowadzi nas do podstawowych różnic między neurofizjologicznym wpływem dźwięków emitowanych przez jeden i ten sam system, od dźwięków emitowanych przez "różne" systemy. Ich działanie na mózg jest zupełnie inne. Konieczne jest zatem wytłumaczenie, dlaczego powyższe działania różnią się z punktu widzenia procesów działających na korę mózgową.

trening słuchowy tomatisa

 

Eksperymenty przeprowadzone w niektórych laboratoriach, zwłaszcza w Japonii, wykazały, że w przypadku korzystania z systemów analogowych i cyfrowych, rzuty na korze nie mają tej samej konfiguracji. Słuchanie dźwięku analogowego powodowało pobudzenie większych obszarów kory mózgowej, niż podczas słuchania dźwięku cyfrowego. Należy zatem dogłębnie przeanalizować skutki spowodowane przez te dwie formy emisji dźwięku. Zależnie od stosowania dźwięku analogowego i cyfrowego mózg, który zbudowany jest ze struktur analogowych, otrzymuje bardzo różne informacje. Specyfika układu nerwowego człowieka sprawia, że „autostrady informacji” są systemami przesyłowymi o określonych właściwościach, a od zarania dziejów są to systemy analogowe.

Obecnie znamy mechanizm działania urządzeń cyfrowych na układ nerwowy, a w szczególności na układ przedsionkowo-ślimakowy. Niestety osoby nieznające się na temacie kwestionują nasze osiągnięcia. Analogicznie, my bez odpowiedniej wiedzy nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co powoduje niewydolność serca.

W naszych rozważaniach należy pamiętać, że mózg jest dosłownie jedną całością i w rzeczywistości działa jako jedna całość. Proszę zwrócić uwagę na sytuację, kiedy naturalny dźwięk głosu lub orkiestry zostaje przechwycony przez jeden lub więcej mikrofonów. Mikrofony stają się swoistymi czujnikami analogowymi, które w rzeczywistości odgrywają rolę transformatora zmieniającego naturalne brzmienie słyszane przez powietrze, na sygnał elektryczny proporcjonalny do sposobu jego postrzegania. To jest nic innego, jak przemiana analogowa. Głośny dźwięk postrzegany jest jako silny sygnał elektryczny, a cichy – jako słaby sygnał. Dopiero później dźwięk przetwarzany jest elektronicznie.

Ucho elektroniczne, którego używamy w ramach audio-psycho-fonologii jest przetwornikiem analogowym. Urządzenie to jest dowodem istnienia mechanizmów pozwalających słyszeć ludzkiemu uchu. Ucho elektroniczne jest urządzeniem przesyłającym dźwięk do odpowiednich obszarów korowych, a następnie za pośrednictwem sieci zwanych "integratorami" do całego organizmu. Cały opisany wyżej system działa w sposób analogowy, który odpowiada neurofizjologicznym reakcjom organizmu człowieka. Dlatego należy pamiętać, że w naszym działaniu nie może być używany, jako część analogicznego zestawu terapeutycznego (elektroniczne ucho, słuchawki, mikrofon, itp.), element działający na zasadach cyfrowych. To wszystko jest bardzo ważne w kontekście zapewnienia maksymalnej stymulacji ośrodków w korze mózgowej. Dla zapewnienia należytego efektu terapeutycznego, niezbędne jest uwzględnienie wymogów układu nerwowego człowieka, który nie przeszedł tak szybkiego procesu rozwoju, jak współczesne technologie. Mózg musi być traktowany jak ogromna sieć, której celem jest zebranie wszystkich komórek do działania w zgodzie i jedności. W zależności oczywiście od ich indywidualnych funkcji.

Ucho elektroniczne pozwala dojrzewać strukturom mózgu zgodnie z prawami rozwoju człowieka. Ten proces nie ma końca. W rzeczywistości ucho elektroniczne jest narzędziem wyzwalania u człowieka jego potencjału, który został zablokowany przez traumatyczne przeżycia w przeszłości lub szkodliwy wpływ otoczenia. Powrót do stanu wewnętrznej równowagi przekłada się na odzyskanie sił witalnych, energii i chęci do działania oraz pragnienie komunikowania się z innymi.

 

źródło:
Alfred A. Tomatis Forum